ایده پردازی و سناریو

ایده هاي خلاقانه، قلب یک برنامۀ ارتباطی و تبلیغاتی محسوب می شوند. در نمایه نوین هر کمپین یا برنامۀ ارتباطی صرف نظر از نوع رسانۀ مورد استفاده براساس ایده هاي خلاق شکل می گیرد. این ایده ها طی یک فرآیند خلاقانه و در اتاق فکر و ایدة کانون توسعه پیدا می کنند.

برخـی از فعالیت ها :

انتخاب شعار

سناریو نویسی

طرح کمپین

تعریف کاراکتر

خلق لوگو و نام برند